Search form

Jɔ̌n 8:48

Yesu achá Ábraham

48Bǒbati bo Israɛl bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́bhɨ́kɨ́ kʉ nɛfwɔp bɛrɛm bɛ ɔchí mmu Samária nɛ bɛ́ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́sɔ̀ŋɔri wɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index