Search form

Jɔ̌n 8:49

49Yesu akɛmɛ bɛ, “Mbɨ́kɨ́ bhɔŋ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ. Mɛ̌chyɛ̀ Ɛtaya kɛnókó, kɛ bǎchɔŋti nnyɛ́n ɛna.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index