Search form

Jɔ̌n 8:5

5Ɛkáti bɛbhé Moses ɛ́ghàti bhɛsɛ bɛ bábhɔŋ bɛ́tɛ́mti ɛnyǔ ngɔrɛ́ nɛ nɛ batay mángwáy. Ɔrɛm bɛ́ yí?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index