Search form

Jɔ̌n 8:50

50Mbɨ́kɨ́ bhʉɛrɛ ntɨ bɛ́ bo mánchyɛ́ mɛ kɛnókó. Kɛ mmǔ achí anɛ áyàŋ bɛ́ bo mánchyɛ́ mɛ kɛnókó, nɛ yí kɛ ákway bɛrɛm ɛnyǔ mɛnyɨŋ bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́bhak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index