Search form

Jɔ̌n 8:51

51Tɛtɛ̌tɛp, mmu anɛ ábhʉ̀rɛ ɛyɔŋ ɛya, apú gú wáwák.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index