Search form

Jɔ̌n 8:52

52Bo Israɛl bhɔ bárɛm bɛ, “Bɛ́kóŋo bɛyɔŋ ɛbhɛ, sɛ́ghɔ nɛ́nɛ bɛ ɔbhɔŋ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ. Ábraham agǔ nyaka, barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm mankɛm bágú nkwɔ, kɛ wɔ, ɔ̌rɛ̀m bɛ, ‘Mbák mmu ámbʉ́rɛ́ bɛyɔŋ ɛbha apú gú wáwák.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index