Search form

Jɔ̌n 8:53

53Wɔ, ɔchá ɛtayɛsɛ Ábraham mmu ágú nyaka? Barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm nkwɔ bágú nyaka! Ɔ̌sɔ̀t mmʉɛt yɛ mbɔ agha?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index