Search form

Jɔ̌n 8:54

54Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mbák mɛ̌chyɛ̀ mmʉɛ́t ɛya kɛnókó, nɔ́ kɛnókó ɛka kɛ́pú yɛ̌nyɨŋ. Ɛtaya kɛ áchyɛ̀ mɛ kɛnókó, nɛ nkúbhɛ́ yi kɛ bǎrɛ̀m bɛ achi Mandɛm aywɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index