Search form

Jɔ̌n 8:55

55Kɛ yɛ̌ndu bǎrɛ̀m bɛ yi achi Mandɛm aywɛka, bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ yi, mɛ kɛ ndɨ́ŋɨ́ yi. Mbɔ ndɛm bɛ́ mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ yi, mbʉ nchí se chi nse mbɔ běka. Ndɨ́ŋɨ́ yi nɛ nchí bhʉɛrɛ ɛyɔŋ ɛyi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index