Search form

Jɔ̌n 8:56

56Chi-mbɨ ywɛka Ábraham, ǎnòŋ nyaka nɛ maŋák bɛ́ghɔ nywɔp nɛtwɔ ɛna. Aghɔ́ nɔ́, ntɨ nɛ́rɨ yi amɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index