Search form

Jɔ̌n 8:57

57Bǒbati bo Israɛl bhɔ bárɛm yɛ ntá yi bɛ, “Ɔbhɨ́kɨ́ re ghaka yɛ̌ mamiɛ́ bɛsa bɛpay nsɛm byo, ɔbhɛ́ ɔnáŋ ɔghɔ Abraham-ɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index