Search form

Jɔ̌n 8:58

58Yesu aghati bhɔ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, Ábraham ápɛ́rɛ bhák, Mɛ Nchí.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index