Search form

Jɔ̌n 8:59

59Ɛ́kʉ bábho bɛbwɔpti batay bɛtɛmti yi nɛ yɔ́ mángwáy, kɛ Yesu abhɛsɛ, tɛ áfú amɛm ɛkɛrákap Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index