Search form

Jɔ̌n 8:6

6Bárɛ́m nɔ ndu mɛmɔ yi bɛ mámbɔ́ŋ mbi bɛbhat ndak yi amʉɛt. Yesu atɛp ntí amɨk, ansɨŋɨ nɔkɔ ɛnyɨŋ amɨk nɛ sɛnɔŋ awɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index