Search form

Jɔ̌n 8:7

7Ndu bárɔŋ ambɨ bɛrɛm bɛ yi ánchyɛ́ bhɔ ɛyɔŋ, anyabhɛ mmʉɛt téé, aghati bhɔ bɛ, “Mmǔ ywɛka anɛ ábhɨ́kɨ́ re kʉ bɛbʉ́ ánjámbɨ ámbwɔ́p ntay antɛm yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index