Search form

Jɔ̌n 8:8

8Apɛt atɛp ntí amɨk ánsɨ́ŋɨ́ nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ amɨk nɛ sɛnɔŋ awɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index