Search form

Jɔ̌n 8:9

9Bǒ bhɔ bághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu árɛ́mɛ́, bábhó bɛrɔ amɔt amɔt, bɛbho nɛ baseansi. Yesu arɔp aywǐnti nɛ ngɔrɛ́ wu arɛ́ téé, bɛsí bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index