Search form

Jɔ̌n 9

Yesu akʉ nnɛ́mámɨk aghɔ́ mbaŋ

1Ɛnɛ́ Yesu áfʉɛ̀t árɔ̀ŋ, aghɔ́ mmú anɛ achi nnɛ́mámɨk tɛ ndǔ nɛbhe ɛni. 2Bakoŋo bhi bábhɛ́p yi bɛ, “Ntɔŋ, bɛbʉ́ agha bɛkʉ amɨ́k mmǔ nɛ ánɛ́mɛ́? Ɛbhi yímbɔŋ, kɛ ɛbhɛn chi nɛ nnɔ?”

3Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Puyɛ̌ chi bɛ́ mmǔ-nɛ akʉ bɛbʉ́, nɛ puyɛ̌ chí bɛ ɛtayi nɛ máyi bakʉ bɛbʉ́. Amɨ́k ánɛmɛ yi chi bɛ ɛyɔ ɛ́nkwak bo mángɔ ɛnyǔ ɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛnɛ Mandɛm aywǐnti ákway bɛkʉ. 4Sɛ́bhɔŋ bɛkʉ bɛtɨk ɛbhɛn mmu anɛ átó mɛ ndǔ mpok anɛ bɛti bɛ́bhɨ́kɨ́ re twɔ. Bɛti bɛ́twɔ̀, nɛ mɛ́náŋ mɛ́ntwɔ́, yɛ̌ mmu apú pɛrɛ kway bɛkʉ bɛtɨk. 5Mpoknkɛm anɛ nchí fá amɨk, nchí ɛrɔ́ŋɔ́ ntá bǒ mmɨk.”

6Árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ, apá batiɛ́ amɨk, anywɔbhɛri ntɔp nɛ sɛnɔŋ awɔ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ yi apá batiɛ́, asɔt ntɔp wu achɔri yi amɨ́k 7aghati yi bɛ, “Dɔ́k ndǔ ɛ̌ntɨ́ŋnyɛ́n Sílom, sǒ bɛsí arɛ́.” Sílom chi “Bátó”. Mmu wu arɔk, aso bɛsí arɛ nɛ mpok ápɛ̀tnsɛm are ghɔ́ mbaŋ. 8Bakokosi bhi nɛ bǒ mankɛm abhɛn bárɨ́ŋɨ́ nyaka yi mbɔ nnɨŋɨ́ mɛnɨ́ŋɨ́, bábho bɛrɛm bɛ, “Pú mmú nyaka áchɔ̀kɔ anɨŋɨ nɔkɔ mɛnɨ́ŋɨ́ nɛ?” 9Mbɔk bho bárɛ́ rɛm bɛ, “Chí yi.” Báchák bɛ, “Ǎe, kɛ achí mbɔ yi,” kɛ yímbɔŋ arɛm bɛ, “Chí mɛ.” 10Bábhɛ́p yi bɛ, “Ɛ́fákárí ná kɛ ɔbho bɛghɔ mbaŋ?” 11Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mmu anɛ áká nnyɛ́n bɛ Yesu kɛ ányɔ́bhɛ́rí ntɔp, asɔt, achɔri mɛ amɨ́k, arɛm bɛ ndɔ́k ndǔ ɛ̌ntɨ́ŋnyɛ́n Sílom nsó bɛsí arɛ. Ndɔk arɛ́ nso bɛsɨ́, mbo bɛghɔ mbaŋ.” 12Bábhɛ́p yi bɛ, “Mmǔ-rɛ́ achí fá?” Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ.”

Báre bhɛp ɛnyu ɛ́fákárí kɛ nnɛ́mámɨk abho bɛghɔ mbaŋ

13Básɔt nnɛ́mámɨk anɛ Yesu ákʉ́ yi ághɔ̀ mbaŋ bárɔ́k ntá bǒnkwɔ Fárisi. 14Ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywɛ̌mʉɛt bo Israɛl kɛ Yesu ányɔ́bhɛ́rí nyaka ntɔp awati yi amɨ́k, amɨ́k anɛnɛ yi. 15Bǒnkwɔ Fárisi bápɛt bábhɛp yi ɛnyu ɛ́fákari kɛ yi ághɔ̀ mbaŋ. Aghati bhɔ bɛ, “Awátí ntɔp mɛ amɨ́k, nsó nɔ́kɔ́ bɛsí, mbo bɛghɔ mbaŋ.” 16Mbɔk bǒnkwɔ Fárisi bhɔ bárɛm bɛ, “Mmǔ anɛ akʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ abhɨ́kɨ́ fú chi ntá Mandɛm mbɔnyunɛ apú noko nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt ɛnɛsɛ.” Kɛ bachak báré rɛm bɛ, “Ná mmu bɛbʉ́ ákway bɛkʉ mɛnyǔ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn?” Akɔrɛ akwɛn nɛntɨ ɛnap. 17Bǒnkwɔ Fárisi bápɛt bábhɛ́p nnɛ́mámɨk anɛ Yesu ákʉ yi ághɔ̀ mbaŋ bɛ, “Wɔ bɛ́ mmu wu kɛ ákʉ́ ɔ́ghɔ̀ mbaŋ, ɔkáysí bɛ yi achi agha?” Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Chí ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm.”

18Bǒbati bo Israɛl kɛnókó bɛ amɨ́k anaŋ anɛmɛ nyaka yi kɛ apɛt abho bɛghɔ mbaŋ, kpatɛ mpok bábhɨ́ŋɨ́ máyi nɛ ɛtayi, 19bábhɛ́p bhɔ bɛ, “Mmɔ̌ ywɛka nɛ, bárɛ̀m bɛ́ amɨ́k anɛmɛ yi tɛ̌ndu nɛbhe ɛni? Ɛ́fakari ná kɛ yi ághɔ̀ mbaŋ nɛ́nɛ?” 20Nnɔ nɛ chi bákɛmɛ bɛ, “Sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ́ nɛ chi mmɔ́ ywɛsɛ, nɛ bɛ́ amɨ́k anɛmɛ yi tɛ̌ndu nɛbhe ɛni. 21Kɛ sɛ́bhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyu ɛ́fákárí kɛ yi ághɔ̀ mbaŋ nɛ́nɛ. Nɛ sɛ́bhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mmǔ anɛ anɛnɛ yi amɨ́k. Bɛ́p ká yi. Apú chí mandú mmɔ́. Chɔŋ yímbɔŋ angati bhe.” 22Chi nɛ nnɔ bákɛ́mɛ ɛnyu ɛyɔ mbɔnyunɛ báchày nyaka bǒbati bo Israɛl nɛ ntí bɛ báká nyaka ɛyɔŋ ɛ́mɔt bɛ mbák mmu ándɛm bɛ Yesu chi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, bábòk yi ndǔ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ɛyap. 23Ɛkʉ yɛ chi nɛ nnɔ bárɛm chi bɛ, “Ápú mandú mmɔ́. Bɛ́p ká yímbɔŋ angati bhe.”

24Ndɔŋ ɛnɛ́ ɛ́jwí ɛpay, bábhɨ́ŋɨ nnɛ́mámɨk anɛ Yesu ákʉ yi ághɔ̀ mbaŋ, baghati yi bɛ, “Dɛm tɛtɛp aywɛ bɛsí Mandɛm. Sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ mmǔ anɛ ɔ́rɛ̀m nɔ bɛ anɛ́nɛ́ wɔ amɨ́k chi mmǔ bɛbʉ́.” 25Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Kɛ chí mmǔ bɛbʉ́ kɛ puyɛ̌ mmǔ bɛbʉ̌-a, mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ. Ɛnɛ́ ndɨ́ŋɨ́ chi bɛ nchí nyaka nnɛ́mámɨk, kɛ nɛ́nɛ nchí ghɔ mbaŋ.” 26Bábhɛp yi bɛ, “Akʉ́ yi ntá yɛ? Ná yi ákʉ́ kɛ ɔ̌ghɔ mbaŋ?” 27Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Nnáŋ ngáti bhe, kɛ bǎbhɨ́kɨ́ noko, ndaká yí bǎpɛt bǎbhɛ̀p mɛ? Bě nkwɔ́ báyàŋ bɛbhak bakoŋo bhi?” 28Bábhó bɛsɔkɔti yi mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Wɔ kɛ ɔ́chí nkoŋo ywi, bɛsɛ sɛ́chí chí bakoŋo Moses. 29Sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ́ Mandɛm arɛm nyaka kɛpɨ nɛ Moses, kɛ mmǔ-nɛ, sɛ́bhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛbhak ɛnɛ yi áfú.” 30Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Ɛchí mɛ nɛpɔp tontó bɛ bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛbhak ɛnɛ yi áfú, yɛ̌ndu yi ánɛ́nɛ́ mɛ amɨ́k! 31Sɛ́rɨŋɨ bɛ Mandɛm apu ghok bǒ bɛbʉ́. Ǎghok chi mmu anɛ áchyɛ̀ yi kɛnókó, ankʉ nɔkɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi Mandɛm áyàŋ. 32Tɛ̌ mmɨk ábhó, sɛ́bhɨ́kɨ́ re ghók bɛ mmu akʉ amɨ́k ánɛ́nɛ́ mmu anɛ bábhé yi amɨ́k nɛ́mɛ́nɛ́mɛ́. 33Mbɔ mmǔ nɛ abhɨ́kɨ́ fú chi ntá Mandɛm, mbʉ abhɨkɨ kway bɛ́kʉ ɛnɛ ɛnyɨŋ.” 34Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Kwáé, wɔ mmu bábhé ndǔ bɛbʉ́, ɔ́yàŋ bɛtɔŋ bhɛsɛ?” Bapuri yí bátɛ́n nɛfí bɛ ámfú ɛkɛt nɛnɨkímʉɛt ɛyap.

Bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ noko, bachi manɛ́mámɨk

35Yesu aghók bɛ́ bábók mmu anɛ yi ákʉ́ amɨ́k ánɛ́nɛ́ batɛn nɛfí. Abho bɛyaŋ yi. Ághɔ́ nɔkɔ yi, abhɛ́p yi bɛ, “Ɔnókó Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm?” 36Yi akɛmɛ Yesu bɛ, “Ɛta, mmu wu chi agha? Ghatí mɛ, bɛ nnókó yi.” 37Yesu aghati yi bɛ, “Ɔnáŋ ɔghɔ̌ yi, nɛ yí kɛ árɛ̀m kɛpɨ nɛ wɔ nɛ́nɛ.” 38Mmǔ wu arɛm bɛ, “Acha, nnókó.” Akwɛ́n Yesu bɛkak, abho bɛ́chyɛ yi kɛnókó. 39Yesu arɛm bɛ, “Ntwɔ fá amɨk bɛ mámkpɔ́t manyé bho. Ntwɔ bɛ́ bo abhɛn bachi amɨ́k nɛ́mɛ́nɛ́mɛ́ mangɔ mbaŋ, nɛ bɛ́ amɨ́k ánɛ́mɛ́ abhɛn bághɔ̀ mbaŋ.” 40Mbɔk bǒnkwɔ Fárisi abhɛn bachi nyaka kɛkwɔt bághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́, bábhɛ́p yi bɛ, “Ɔ̌rɛ̀m nɔ chi bɛ bɛsɛ nkwɔ sɛ́chí amɨ́k nɛ́mɛ́nɛ́mɛ́ kɛ?” 41Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mbɔ bǎchí amɨ́k nɛ́mɛ́nɛ́mɛ́ mbʉ́ bɛbʉ́ bɛ́pú nɛ bhe. Kɛ tɛ̌ndu bǎrɛ̀m bɛ bǎghɔ̀ mbaŋ, bɛbʉ́ ɛbhɛka bɛrɔp nɛ bhe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index