Search form

Jɔ̌n 9:1

Yesu akʉ nnɛ́mámɨk aghɔ́ mbaŋ

1Ɛnɛ́ Yesu áfʉɛ̀t árɔ̀ŋ, aghɔ́ mmú anɛ achi nnɛ́mámɨk tɛ ndǔ nɛbhe ɛni.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index