Search form

Jɔ̌n 9:11

11Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mmu anɛ áká nnyɛ́n bɛ Yesu kɛ ányɔ́bhɛ́rí ntɔp, asɔt, achɔri mɛ amɨ́k, arɛm bɛ ndɔ́k ndǔ ɛ̌ntɨ́ŋnyɛ́n Sílom nsó bɛsí arɛ. Ndɔk arɛ́ nso bɛsɨ́, mbo bɛghɔ mbaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index