Search form

Jɔ̌n 9:12

12Bábhɛ́p yi bɛ, “Mmǔ-rɛ́ achí fá?” Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index