Search form

Jɔ̌n 9:13

Báre bhɛp ɛnyu ɛ́fákárí kɛ nnɛ́mámɨk abho bɛghɔ mbaŋ

13Básɔt nnɛ́mámɨk anɛ Yesu ákʉ́ yi ághɔ̀ mbaŋ bárɔ́k ntá bǒnkwɔ Fárisi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index