Search form

Jɔ̌n 9:14

14Ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywɛ̌mʉɛt bo Israɛl kɛ Yesu ányɔ́bhɛ́rí nyaka ntɔp awati yi amɨ́k, amɨ́k anɛnɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index