Search form

Jɔ̌n 9:15

15Bǒnkwɔ Fárisi bápɛt bábhɛp yi ɛnyu ɛ́fákari kɛ yi ághɔ̀ mbaŋ. Aghati bhɔ bɛ, “Awátí ntɔp mɛ amɨ́k, nsó nɔ́kɔ́ bɛsí, mbo bɛghɔ mbaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index