Search form

Jɔ̌n 9:16

16Mbɔk bǒnkwɔ Fárisi bhɔ bárɛm bɛ, “Mmǔ anɛ akʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ abhɨ́kɨ́ fú chi ntá Mandɛm mbɔnyunɛ apú noko nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt ɛnɛsɛ.” Kɛ bachak báré rɛm bɛ, “Ná mmu bɛbʉ́ ákway bɛkʉ mɛnyǔ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn?” Akɔrɛ akwɛn nɛntɨ ɛnap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index