Search form

Jɔ̌n 9:17

17Bǒnkwɔ Fárisi bápɛt bábhɛ́p nnɛ́mámɨk anɛ Yesu ákʉ yi ághɔ̀ mbaŋ bɛ, “Wɔ bɛ́ mmu wu kɛ ákʉ́ ɔ́ghɔ̀ mbaŋ, ɔkáysí bɛ yi achi agha?” Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Chí ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index