Search form

Jɔ̌n 9:19

19bábhɛ́p bhɔ bɛ, “Mmɔ̌ ywɛka nɛ, bárɛ̀m bɛ́ amɨ́k anɛmɛ yi tɛ̌ndu nɛbhe ɛni? Ɛ́fakari ná kɛ yi ághɔ̀ mbaŋ nɛ́nɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index