Search form

Jɔ̌n 9:2

2Bakoŋo bhi bábhɛ́p yi bɛ, “Ntɔŋ, bɛbʉ́ agha bɛkʉ amɨ́k mmǔ nɛ ánɛ́mɛ́? Ɛbhi yímbɔŋ, kɛ ɛbhɛn chi nɛ nnɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index