Search form

Jɔ̌n 9:20

20Nnɔ nɛ chi bákɛmɛ bɛ, “Sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ́ nɛ chi mmɔ́ ywɛsɛ, nɛ bɛ́ amɨ́k anɛmɛ yi tɛ̌ndu nɛbhe ɛni.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index