Search form

Jɔ̌n 9:21

21Kɛ sɛ́bhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyu ɛ́fákárí kɛ yi ághɔ̀ mbaŋ nɛ́nɛ. Nɛ sɛ́bhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mmǔ anɛ anɛnɛ yi amɨ́k. Bɛ́p ká yi. Apú chí mandú mmɔ́. Chɔŋ yímbɔŋ angati bhe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index