Search form

Jɔ̌n 9:22

22Chi nɛ nnɔ bákɛ́mɛ ɛnyu ɛyɔ mbɔnyunɛ báchày nyaka bǒbati bo Israɛl nɛ ntí bɛ báká nyaka ɛyɔŋ ɛ́mɔt bɛ mbák mmu ándɛm bɛ Yesu chi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, bábòk yi ndǔ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ɛyap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index