Search form

Jɔ̌n 9:23

23Ɛkʉ yɛ chi nɛ nnɔ bárɛm chi bɛ, “Ápú mandú mmɔ́. Bɛ́p ká yímbɔŋ angati bhe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index