Search form

Jɔ̌n 9:24

24Ndɔŋ ɛnɛ́ ɛ́jwí ɛpay, bábhɨ́ŋɨ nnɛ́mámɨk anɛ Yesu ákʉ yi ághɔ̀ mbaŋ, baghati yi bɛ, “Dɛm tɛtɛp aywɛ bɛsí Mandɛm. Sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ mmǔ anɛ ɔ́rɛ̀m nɔ bɛ anɛ́nɛ́ wɔ amɨ́k chi mmǔ bɛbʉ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index