Search form

Jɔ̌n 9:25

25Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Kɛ chí mmǔ bɛbʉ́ kɛ puyɛ̌ mmǔ bɛbʉ̌-a, mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ. Ɛnɛ́ ndɨ́ŋɨ́ chi bɛ nchí nyaka nnɛ́mámɨk, kɛ nɛ́nɛ nchí ghɔ mbaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index