Search form

Jɔ̌n 9:26

26Bábhɛp yi bɛ, “Akʉ́ yi ntá yɛ? Ná yi ákʉ́ kɛ ɔ̌ghɔ mbaŋ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index