Search form

Jɔ̌n 9:27

27Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Nnáŋ ngáti bhe, kɛ bǎbhɨ́kɨ́ noko, ndaká yí bǎpɛt bǎbhɛ̀p mɛ? Bě nkwɔ́ báyàŋ bɛbhak bakoŋo bhi?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index