Search form

Jɔ̌n 9:29

29Sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ́ Mandɛm arɛm nyaka kɛpɨ nɛ Moses, kɛ mmǔ-nɛ, sɛ́bhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛbhak ɛnɛ yi áfú.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index