Search form

Jɔ̌n 9:3

3Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Puyɛ̌ chi bɛ́ mmǔ-nɛ akʉ bɛbʉ́, nɛ puyɛ̌ chí bɛ ɛtayi nɛ máyi bakʉ bɛbʉ́. Amɨ́k ánɛmɛ yi chi bɛ ɛyɔ ɛ́nkwak bo mángɔ ɛnyǔ ɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛnɛ Mandɛm aywǐnti ákway bɛkʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index