Search form

Jɔ̌n 9:30

30Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Ɛchí mɛ nɛpɔp tontó bɛ bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛbhak ɛnɛ yi áfú, yɛ̌ndu yi ánɛ́nɛ́ mɛ amɨ́k!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index