Search form

Jɔ̌n 9:31

31Sɛ́rɨŋɨ bɛ Mandɛm apu ghok bǒ bɛbʉ́. Ǎghok chi mmu anɛ áchyɛ̀ yi kɛnókó, ankʉ nɔkɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi Mandɛm áyàŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index