Search form

Jɔ̌n 9:32

32Tɛ̌ mmɨk ábhó, sɛ́bhɨ́kɨ́ re ghók bɛ mmu akʉ amɨ́k ánɛ́nɛ́ mmu anɛ bábhé yi amɨ́k nɛ́mɛ́nɛ́mɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index