Search form

Jɔ̌n 9:33

33Mbɔ mmǔ nɛ abhɨ́kɨ́ fú chi ntá Mandɛm, mbʉ abhɨkɨ kway bɛ́kʉ ɛnɛ ɛnyɨŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index