Search form

Jɔ̌n 9:34

34Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Kwáé, wɔ mmu bábhé ndǔ bɛbʉ́, ɔ́yàŋ bɛtɔŋ bhɛsɛ?” Bapuri yí bátɛ́n nɛfí bɛ ámfú ɛkɛt nɛnɨkímʉɛt ɛyap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index