Search form

Jɔ̌n 9:35

Bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ noko, bachi manɛ́mámɨk

35Yesu aghók bɛ́ bábók mmu anɛ yi ákʉ́ amɨ́k ánɛ́nɛ́ batɛn nɛfí. Abho bɛyaŋ yi. Ághɔ́ nɔkɔ yi, abhɛ́p yi bɛ, “Ɔnókó Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index