Search form

Jɔ̌n 9:37

37Yesu aghati yi bɛ, “Ɔnáŋ ɔghɔ̌ yi, nɛ yí kɛ árɛ̀m kɛpɨ nɛ wɔ nɛ́nɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index