Search form

Jɔ̌n 9:38

38Mmǔ wu arɛm bɛ, “Acha, nnókó.” Akwɛ́n Yesu bɛkak, abho bɛ́chyɛ yi kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index