Search form

Jɔ̌n 9:39

39Yesu arɛm bɛ, “Ntwɔ fá amɨk bɛ mámkpɔ́t manyé bho. Ntwɔ bɛ́ bo abhɛn bachi amɨ́k nɛ́mɛ́nɛ́mɛ́ mangɔ mbaŋ, nɛ bɛ́ amɨ́k ánɛ́mɛ́ abhɛn bághɔ̀ mbaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index