Search form

Jɔ̌n 9:4

4Sɛ́bhɔŋ bɛkʉ bɛtɨk ɛbhɛn mmu anɛ átó mɛ ndǔ mpok anɛ bɛti bɛ́bhɨ́kɨ́ re twɔ. Bɛti bɛ́twɔ̀, nɛ mɛ́náŋ mɛ́ntwɔ́, yɛ̌ mmu apú pɛrɛ kway bɛkʉ bɛtɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index