Search form

Jɔ̌n 9:40

40Mbɔk bǒnkwɔ Fárisi abhɛn bachi nyaka kɛkwɔt bághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́, bábhɛ́p yi bɛ, “Ɔ̌rɛ̀m nɔ chi bɛ bɛsɛ nkwɔ sɛ́chí amɨ́k nɛ́mɛ́nɛ́mɛ́ kɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index