Search form

Jɔ̌n 9:41

41Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mbɔ bǎchí amɨ́k nɛ́mɛ́nɛ́mɛ́ mbʉ́ bɛbʉ́ bɛ́pú nɛ bhe. Kɛ tɛ̌ndu bǎrɛ̀m bɛ bǎghɔ̀ mbaŋ, bɛbʉ́ ɛbhɛka bɛrɔp nɛ bhe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index